Återvinning för Kontor

En lättanvänd och smidig återvinningslösning betyder oftast sänkta avfallskostnader och ökad trivsel på kontoret då de flesta medarbetare vill vara med och bidra till en hållbar miljö.

En första förutsättning för effektiv återvinning på kontor är en väl genomtänkt sortering och även placering av kärlen. För när källsorteringen är nära men diskret och inte tar onödig tid eller plats kommer återvinningen fungera effektivt. Då kan den bidra till en hållbarhetsprofil på kontoret.

Många känsliga informationsbärare kräver dessutom säker och sluten hantering. Det systemet är låst eller plomberat vilket bevarar dina hemligheter hemliga.

Hur hållbart och säkert är ert kontor?

SOM KUND FÅR DU:

 • kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • optimerade transporter för materialet
 • återkoppling & statistik
 • garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Återvinning för Handeln

Inom handeln är lokalytan ofta kritisk och måste utnyttjas så effektivt som möjligt - i första hand för försäljning och i andra hand varulager och personalutrymmen.

Källsortering i handeln måste vara genomtänkt och anpassad. Vi skapar effektiv återvinning för handeln som inte stjäl onödigt utrymme från varken butik eller lager.

En stor mängd av handelns avfall är emballage som är skrymmande. Detta kan ni få hjälp med att hantera genom komprimerande utrustning, anpassad efter era volymer. Har övrig återvinningenslösning dessutom rätt utrustning för rätt materialflöden, som är nära användaren och samtidigt dolda för kunden blir hela avfallshanteringen och återvinningen effektiv.

Hur ser det ut hos er?

SOM KUND FÅR DU:

 • kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • optimerade transporter för materialet
 • återkoppling & statistik
 • garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Återvinning för Tjänsteföretag

Alla företag genererar avfall oavsett vilken bransch man verkar i eller tjänster man erbjuder. De flesta har varken tid, lust eller kunskap att ägna sig åt avfallet. Men det har vi.

Med en effektiv återvinningslösning slipper ni krångel med skräpet och tid frigörs till er kärnverksamhet. När utrustningen för återvinning är nära användaren och samtidigt inte i vägen för era kunder/ gäster/besökare är lösningen rätt utformad.

Hur kan vi hjälpa er?

Med kunskap om alla slags material och erfarenhet från de flesta typer av tjänsteföretag och branscher tar vi gärna ett helhetsgrepp om avfallshanteringen och skapar en smart och snygg återvinningslösning. 

Flera av de hotell- och restauranger, fastighetsförvaltare och andra tjänsteföretag som vi hjälper med effektiv återvinning har använt det i sin miljöprofilering.

SOM KUND FÅR DU:

 • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • Optimerade transporter för materialet
 • Återkoppling & statistik
 • Garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Återvinning för flerfamiljsfastigheter och bostadsrättsföreningar

Avfallshantering för bostäder innebär ofta både mycket krångel och stora kostnader. Så behöver det inte vara - en lättillgänglig källsorterings-lösning gör återvinningen enkel och effektiv för alla boende och lönsam för fastighetsägaren.

En första förutsättning för effektiv återvinning i en flerfamiljsfastighet är en genomtänkt sortering av avfallet i miljörummet. Vi kan hjälpa er med en optimal lösning för såväl nya som befintliga utrymmen så att källsorteringen blir nära, bekväm och enkel. Tydlig information till de boende förenklar vardagen och bidrar till motivationen att återvinna. En effektiv återvinning för bostäder betyder oftast sänkta kostnader, mindre mängder avfall och mer ordning i husets mest bortglömda rum.

Allt avfall tas om hand på bästa sätt, ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Allt som går återvinns.

Vi tillhandahåller de behållare och den kringutrustning som behövs och ser även till att sorteringslösningen blir snyggt och tydligt skyltat liksom att alla användare förses med ett bra informationsmaterial.

 

Hur ser det ut hos er? 

SOM KUND HAR DU MÖJLIGHET ATT FÅ:

 • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • Optimerade transporter för materialet
 • Återkoppling & statistik
 • Garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Återvinning för Hotell & Restaurang

När källsorteringen anpassas till verksamheten och inte tar onödig plats eller utgör ett störande arbetsmoment blir det enkelt för de hotell- och restauranganställda att göra rätt. Då blir återvinningen effektiv och lönsam.

En förutsättning för effektiv återvinning är att ”rätt” material sorteras ut, att utrustningen är rätt placerad, dimensionerad och tydligt uppmärkt, och att den inte på något sätt är i vägen för era gäster. Detta har vi stor erfarenhet av och ser till att ni får rätt lösning utifrån era behov.

Vi hämtar och återvinner allt sorterbart material som uppstår i hotell- och restaurangmiljön. Avfallet tas om hand på bästa sätt, ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv.

Vi tillhandahåller de behållare och den kringutrustning som behövs och ser även till att de anställda förses med ett bra informationsmaterial över sorteringslösningen.

SOM KUND FÅR DU:

 • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • Optimerade transporter för materialet
 • Återkoppling & statistik
 • Garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Återvinning för Industrier och logistikföretag

Hos ett industri/ logistik företag är det viktigt att återvinningssystemet anpassas till hela verksamheten så att det blir en naturlig del av arbetsflödet. Då sparar man tid, ekonomiska resurser, och återvinningen blir smidig och lönsam för alla.

Om systemet har utrustning för rätt materialflöden, som är rätt placerad nära källan för avfallet, och som dessutom töms i rätt tid, minimeras riskerna för eventuella driftstopp.

Företagen genererar många olika sorters avfall, i stora mängder som kostar en hel del att bli av med om det är osorterat. Det är nämligen inte bara miljön som vinner på återvinning - det finns även en ekonomisk vinning i att återvinningen fungerar.

Hur ser ert system ut idag?

Vi hämtar och återvinner alla material som uppkommer inom verksamheten både i produktion och i administration. Genom en tydligt och genomtänkt källsortering blir hanteringen av restmaterialet smidig för alla användare, oavsett vad det är och var i verksamheten man arbetar. Ett genomtänkt och säkert återvinningssystem sparar dessutom dyrbar arbetstid när t.ex. när avstånd till uppsamlingsställen förkortas, lyft elimineras och trucksträckor kan planeras om.

Allt restmaterial tas om hand på bästa sätt, ur ett lagligt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. Vi ser sedan till att så mycket som möjligt görs till värdefull råvara och återvinns till nya produkter.

Vi förser er verksamhet med de behållare, containrar och annan utrustning som behövs. Vi ser även till att det ges tydliga sorteringsanvisningar till personalen liksom att det är tydligt skyltat för vad som ska slängas var.

SOM KUND HAR DU MÖJLIGHET ATT FÅ:

 • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • Optimerade transporter för materialet
 • Återkoppling & statistik
 • Garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Återvinning för Grafisk Industri

Genom ett väl genomtänkt system för källsorteringen blir hanteringen smidig och nära användarna, oavsett var i produktionen eller ateljén man befinner sig. Viktigt är att återvinningen inte tar tid eller blir ett extra moment utan ska integreras i arbetet. Då frigörs tid för er tryckeriverksamhet.

Det är inte bara miljön som mår bra av att vi återvinner, ekonomin blir även bättre hos er när återvinningen ökar eftersom ni kan få betalt för vissa av de sorterade materialkvaliteterna. Material som uppkommer i ett tryckeri och som vi hjälper till att sortera ut är ofta stora mängder papper i olika kvaliteter, kartong och offsetplåtar. Dessutom blir det ofta en del farligt avfall som färgspill, vätskor och torktrasor. Vi tar hand om alla material och ser till att så mycket som möjligt går att återvinna.

Hur effektivt är ert återvinningssystem idag?

Vi tillhandahåller de behållare, containrar och annan utrustning. Ibland behövs det t.ex. spånsugar direkt vid produktionsenheten när volymerna är stora. Vi ser även till att det finns tydliga skyltar för vad som ska sorteras var liksom rutiner för när materialet hämtas.

SOM KUND FÅR DU:

 • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
 • Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
 • Optimerade transporter för materialet
 • Återkoppling & statistik
 • Garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)

Förpackningsinsamling

Företaget är en betydande leverantör till Förpacknings och Tidningsinsamlingen i Sverige, FTI AB samt Svensk Glasåtervinning. Uppdragen omfattar insamling av förpackningar från återvinningsstationer. Bolaget samlar in pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar från återvinningsstationer. Materialet samlas in till våra anläggningar för sortering, omlastning och i vissa fall balning. Därefter levereras materialet till slutförbrukare där materialet återvinns och blir ny viktig råvara vid framställning av nytt material och nya produkter. 

På uppbyggda fasta turer besöks återvinningsstationerna kontinuerligt. Stationen och omgivningen sopas och krattas och ev. spill plockas upp så att stationen upplevs ren och fräsch.

Vid snöfall handskottas och halk-bekämpas alla utrymmen framför och mellan containrarna.

Vid varje besök på en återvinningsstation besiktas och inrapporteras avvikelser såsom nedskräpning, överfulla och skadade containers för att säkerställa en effektiv och säker insamling.